பொருத்தப்பட்ட மூடியுடன் எஃகு பானை

  • Rs. 140.00

பின்னர் கையிருப்பில் இருக்கும்

அம்சங்கள்

  • உயர் தரம் மற்றும் ஹெவி கேஜ் எஃகு பயன்படுத்தி தொழில் ரீதியாக தயாரிக்கப்படுகிறது
  • பொருத்தப்பட்ட மூடியுடன் பொருத்தப்பட்டிருக்கும், சேமிப்பிற்கு ஏற்றது.

விவரக்குறிப்புகள்

அளவு: 5

அகலம்: 14.5 செ.மீ.

உயரம்: 9.5 செ.மீ.

திறன்: 500 மிலி

அளவு: 4

அகலம்: 13 செ.மீ.

உயரம்: 8 செ.மீ.

திறன்: 300 மிலி

அளவு: 3

அகலம்: 11 செ.மீ.

உயரம்: 7.5 செ.மீ.

திறன்: 200 மிலி

அளவு: 1

அகலம்: 8.3 செ.மீ.

உயரம்: 5.7 செ.மீ.

திறன்: 100 மிலி


நாங்கள் பரிந்துரைக்கிறோம்

Check COD Availability

Sale

Unavailable

Sold Out